Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

27/09/2019

Sứ mệnh

  • Đối với khách hàng: Kiến tạo, xây dựng và cung cấp các giải pháp tối ưu về dự án, công trình và những dịch vụ quản lý, cho thuê đạt tiêu chuẩn quốc tế với nhiều tiện tích chất lượng tốt.
  • Đối với CBCNV: Xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn; Nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.
  • Đối với xã hội: Tạo ra các dự án, công trình và sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội; Bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư vào Doanh nghiệp; Cung cấp cơ hội việc làm cho người lao động; Tích cực tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

  • Kiến tạo những giá trị vật chất, tinh thần cho doanh nghiệp;
  • Đảm bảo hài hòa lợi ích của Người lao động - Doanh nghiệp - Nhà nước;
  • Thực hiện trách nhiệm xã hội.